از کار ما راضی هستید؟
(66.66%) 2
بله
(33.33%) 1
نه

تعداد شرکت کنندگان : 3